Verzending en Betaling

(1) De levering zal plaatsvinden binnen een door Printbijmij.nl opgegeven termijn.

(2) Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een funest termijn.

(3) Indien Printbijmij.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Consument, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Consument deze aan Printbijmij.nl heeft verstrekt.

(4) Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Consument Printbijmij.nl  schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Printbijmij.nl alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

(5) Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Printbijmij.nl zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Printbijmij.nl binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Consument het recht de Contract zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
(6) De levering wordt uitgevoerd door een door Printbijmij.nl gekozen bezorger. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Verzendkosten worden van te voren aan de Consument bekend gemaakt.
(7) Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
(8) Levering ten aanzien van de Consument in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Consument. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Consument.

Levering vindt plaats op locatie van Printbijmij.nl of op het door de Consument opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

(9) De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

(10) Indien de Consument op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Consument, nadat Printbijmij.nl de Consument hiervan op de hoogte heeft gesteld.

(11) De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

(12) Indien de Consument op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Consument. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.