Verkoopvoorwaarden

Printbijmij.nl, ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 53252063                               

Bedrijf:
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.


Consument:
Met “Consument” wordt hierna bedoeld: de afnemer van Printbijmij.nl goederen en diensten van Printbijmij.nl.


Koop op afstand:
De overeenkomst tussen de consument en Printbijmij.nl, waarbij in het kader van een door de Printbijmij.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.


Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Printbijmij.nl en de consument.
Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de consument en Printbijmij.nl.
Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel: 1 Bereik 

 

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Printbijmij.nl en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Printbijmij.nl deze schriftelijk heeft aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Printbijmij.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Printbijmij.nl en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Indien Printbijmij.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Printbijmij.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

Artikel: 2 Koopcontract

 

(1) De op deze pagina vermelde "Aanbiedingen" zijn een vrijblijvende verzoek aan de klant om bij Printbijmij.nl te bestellen.


(2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopcontract af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant  de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren.


Daarop stuurt Printbijmij.nl de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Printbijmij.nl is binnengekomen.
De contract komt pas tot stand wanneer Printbijmij.nl het bestelde artikel naar de klant heeft verzonden.


(3) Printbijmij.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
(4) Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Printbijmij.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Printbijmij.nl anders aangeeft.
(5) Een samengestelde prijsopgave verplicht Printbijmij.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

(6) Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


(7) Het afsluiten van de koopcontract gebeurt onder voorbehoud dat Printbijmij.nl zelf tijdig en volledig door leveranciers worden beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer Printbijmij.nl verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Printbijmij.nl nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

(8) Producten, maten of kleuren die besteld zijn maar niet meer leverbaar zijn, omdat deze niet meer in het assortiment zitten, word een alternatief voor aangeboden. Denkende aan een andere kleur, maat of geheel ander artikel. Kan hier geen keuze uit worden gemaakt, dan word het totaal bedrag van de artikelen die niet meer leverbaar zijn geretourneerd.
(9) Printbijmij.nl behoud altijd het recht om een order die geplaatst en voldaan is altijd nog te weigeren/annuleren.
(10) Bij annulering van een order worden geen kosten in rekening gebracht, dit alleen als het binnen 48 uur na het plaatsen van de order word aangegeven. Na 48 word er 20% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
(13) Printbijmij.nl en de Consument kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
(14) Zowel Printbijmij.nl als de Consument kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.
(15) Indien tijdens de uitvoering van de Contract blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Contract te wijzigen of aan te vullen, stelt Printbijmij.nl de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Contract.
(16) Indien partijen overeenkomen dat de Contract wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Printbijmij.nl zal de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
(17)Indien de wijziging van of aanvulling op de Contract financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Printbijmij.nl de Consument hierover van tevoren inlichten.
(18) Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Printbijmij.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Contract van invloed is op de prijs. Hierbij zal Printbijmij.nl proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
(19) Printbijmij.nl zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Printbijmij.nl kunnen worden toegerekend.
(20) Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Contract tussen de Consument en Printbijmij.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Contract schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 

Artikel 3 : Annulering Contract

(1) De Consument heeft het recht de overeenkomst te annuleren.
(2) Ingeval van annulering zal Printbijmij.nl de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Hiervan zal Printbijmij.nl de Consument een overzicht van verstrekken.
(3) Daarnaast heeft Printbijmij.nl in geval van annulering 48 uur na het sluiten van de contract het recht om 20% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen in verband met de gederfde winst.
(4) In geval van overmacht is de Consument niet verplicht het volledige Honorarium te voldoen.'

Artikel 4:  Uitvoering Contract

(1) Printbijmij.nl heeft het recht om de Contract uit te laten voeren door derden.
(2) Printbijmij.nl heeft het recht om de Contract in fasen uit te voeren.
(3) Indien de Contract in fasen wordt uitgevoerd, heeft Printbijmij.nl het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
(4) Indien de Contract in fasen wordt uitgevoerd, heeft Printbijmij.nl het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
(5) Indien en zolang deze factuur door de Consument niet wordt betaald, is Printbijmij.nl niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Contract op te schorten.
(6) De Consument verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Contract of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Contract, aan Printbijmij.nl.
(7) Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Printbijmij.nl het recht de uitvoering van de Contract op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Consument.